Welgoedkoopnietgratis.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Welgoedkoopnietgratis.nl als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Welgoedkoopnietgratis.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Welgoedkoopnietgratis.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De Welgoedkoopnietgratis.nl-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Welgoedkoopnietgratis.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Welgoedkoopnietgratis.nl. Welgoedkoopnietgratis.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Welgoedkoopnietgratis.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Welgoedkoopnietgratis.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Welgoedkoopnietgratis.nl vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Welgoedkoopnietgratis.nl en Welgoedkoopnietgratis.nl geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Welgoedkoopnietgratis.nl. Tevens is Welgoedkoopnietgratis.nl niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Welgoedkoopnietgratis.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Welgoedkoopnietgratis.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

De volledige inhoud van deze website en het eigendom van Welgoedkoopnietgratis.nl wordt beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Welgoedkoopnietgratis.nl is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.